Regulamin korzystania z Ręcznej Myjni Samochodowej


Niniejszy regulamij określa prawa i obowiązki osób korzystających z Ręcznej Myjni Samochodowej P.W "BRO-TOP" zwanych dalej Klientami.

1. Ręczna Myjnia Samochodowa, zwana dalej myjnią, świadczy usługi mycia w ramach działalności prowadzonej prze P.W."BRO-TOP" z siedzibą w Sławkowie przy ulicy gen.J.Hallera 7.

2. Myjnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00 - 15.00.

3. Myjnia świadczy usługi dla pięciu typów pojazdów: samochody osobowe, samochody terenowe, Vany, busy osobowe i busy ciężarowe o wysokości nie przekraczającej 2.7m.

4. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w cenniku wywieszonym przy wjeździe do myjni. 5. Z zastrzeżeniem pkt 14 niniejszego regulaminu, płatność za usługę w myjni nastęuje po jej wykonaniu, u pracownika myjni, w gotóce za wyjątkiem dodatkowych umów.

6. Dowodem zapłaty za usługę jest paragon. Rachunek dotyczący usługi mycia wystawiana jest na życzenie Klienta.

7. Mycie samochodów w myjni odpowiada standardowi myciaw ręcznych myjniach samochodowych.

8. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia pracownik myjni dokonuje szybkich oględzin pojazdu. W przypadku zauważenia przez pracownika lub zgłoszenia przez Klienta jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia, lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, pracownik myjni może odmówić wykonania usługi.

9. Klient jest zobowiązany przed rozpoczęciem usługi poinforomować pracownika myjni o nietypowym, niefabrycznym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do nadwozia oraz innych usterkach mogących mieć wpływ na wykonanie usługi.

10. Klient, po wjeździe samochodu do myjni, przed rozpoczęciem usługi mycia, zobowiązany jest wyłączyć silnik, włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz zamknąć i opuścić pojazd. Ponadto Klient jest zobowiązany, przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia, zamknięcia okien, usunięcia anten oraz innych ruchomych elementów pojazdu. W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartej w zdaniach poprzedzających, myjnia nie odpowiada za powstałe szkody.

12. Po wyjeździe z myjni reklamacji związanej z wykonania usługi mycia nie uwzględnia się.

13. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia. Zlecenie pracownikowi myjni przez Klienta wykonania innych usług niż usługa mycia, w szczególność wprowadzenia pojazdu do myjni i wyprowadzenia pojazdu ze stanowiska, na którym wykonywana jest usługa mycia, następuje na ryzyko Klienta, który w takim przypadku zobowiązany jest sprawować osbisty nadzór nad wykonywaniem takich usług.

14. Oddanie przez Klienta pracownikowi myjni, pojazdu celem wykonania dowolnej usługi w zakresie mycia pojazdu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

15. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2011 roku.